Kурсове и обучения, предлагани на онлайн платформа от Професионал БГ

Курсове и Обучения предлага голяма гама професионални курсове включващи курсове за мотокар, курсове за багер, курсове за автокран, курсове за кулокран, курсове за заваряване

Курс за втора квалификационна група по електробезопасност

2 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
 

Необходими документи за записване

За курс за втора квалификационна група по електробезопаснос

  • копие от диплома за завършено образование (минимум 8-ми клас)
  • медицинско удостоверение от личен лекар (да бъде записано, че може да се обучава за този курс)

Свържете се с нас

Имате допълнителни въпроси или искате да се запишете?

Свържете се с нас и ние ще Ви помогнем.

 

Кога се налага обучението:

  1. Периодичност; за изпълнителски персонал през 1 година, за ръководният персоал през  2 години, Или  определена от длъжностната характеристика.
  2. при постъпване на работа
  3. за повишаване на квалификационна група
  4. за възстановяване на квалификационна група след отнемане/понижаване

Курс за втора квалификационна група по електробезопасност е предназначен за хора:

1. начинаещите работници, които не се допускат до самостоятелна работа и работят под
прякото
ръководство на електроспециалист с не пониска от трета квалификационна група;
2.
електротехнологическият персонал електрозаварчици, електрошлосери, машинисти
от
електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване и др.;
3.
практикантите и стажантите от средни учебни заведения и колежи с
електротехническа
специалност.

(2) За придобиване на втора квалификационна група се изискват:
1.
елементарни теоретични познания за принципа на работа на електрообзавеждането;
2.
познания за устройството на електрообзавеждането;
3.
ясна представа за опасностите от електрическия ток при доближаване/допиране до
тоководещи
части под напрежение;
4.
знания по правилата за безопасност и основните мерки за предпазване при работа;
5.
практически умения за оказване на първа долекарска помощ на поразен от
електрически
ток.
(3)
Изискваният общ трудов стаж за работа по електрообзавеждане, за съответното
образование
и професионална квалификация, е наймалко:
1.
без стаж трета степен на професионална квалификация по електротехническа
специалност
(техникум), стажанти от колежи и ВУЗ;
2.
един месец втора степен на професионална квалификация по електротехническа
специалност
(СПТУ);

1 квал. група- НЕЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
Фиг 1. Измерване на ток и напрежение

ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


Чл
. 73. Организационните мерки за безопасност при работа се определят и осъществяват
в
зависимост от начина на изпълнение на работата:
1.
с наряд;
2.
с нареждане;
3.
по реда на текущата експлоатация.
Чл
. 74. Организационните мерки по чл. 73 включват:
1.
утвърждаване на списъци за работите, изпълнявани с наряд, нареждане или по реда на
текущата
експлоатация;
2.
определяне на лицата, отговорни за безопасното извършване на работите;
3.
оформяне на работите при изпълнението с наряд, нареждане или по реда на текущата
експлоатация
.
Чл
. 75. Списъците на работите, които се изпълняват с наряд, нареждане или по реда на
текущата
експлоатация, се изготвят от енергетика на предприятието с отчитане на местните
условия
, наличния брой и състав от изпълнители за всеки вид работа и се утвърждават от
работодателя
.
Чл
. 76. Организационните мерки за осигуряване на безопасност при работа се
документират
в дневници, наряди, бланки за превключване и други по определени образци.
Чл
. 77. (1) Издадените наряди се регистрират в дневник за наряди, примерна форма на
който
е дадена в приложение No 4.
(2)
Закритите наряди се съхраняват наймалко 60 денонощия, след което се разрешава
унищожаването
им. Когато при работа с наряд е настъпила авария или нещастен случай, нарядът
не
се унищожава и се съхранява в архива на предприятието заедно с материалите по
разследването
.
(3)
Изписаните дневници се съхраняват наймалко 6 месеца след последното записване.

Повече информация относно мерките за безопасност и други наредби може да намерите тук.

 
 

 

 

1 квал. група- НЕЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
1 квал. група- НЕЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
2 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
2 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ
3 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
3 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
4 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
4 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
5 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
5 квал. група- ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ.
4.9/5 - (59 {оценки})
Към началото